Advokátní kancelář Jansa, Mokrý, Otevřel & partneři - specialisté na problematiku IT práva

Výzva BSA k doložení legálního užívání softwaru

Autor: JUDr. Lukáš Jansa | Vloženo: 20. 4. 2011 22:37 | Přečteno: 10493X

V současné době se na internetu (PC World, EURO, Idnes, Ihned atd) a v televizi objevila zpráva, že BSA (Business Software Alliance) bude adresovat ca 12 tisíc výzev k doložení legálního užívání softwrau. Tyto výzvy mají být určeny výlučně podnikatelským subjektům. Do jaké míry je nutné tuto výzvu brát vážně a je na místě mít obavy z možných následků?


Oprávnění BSA k výzvě

BSA je sdružením největších IT firem, které jsou distributory softwaru, a jeho úkolem je dozorovat legální užívání softwaru. Je pravdou, že žádný zákon nezakazuje takovou výzvu adresovat jiné osobě a tuto protipirátskou kampaň provádí BSA každoročně. Výzva má následující podobu:

Případně může mít výzva tuto podobu

K této výzvě je však nutné uvést:
a)    výzva BSA nemá žádné právní následky;
b)    žádný subjekt nemá povinnost ať už na základě uvedené výzvy nebo na základě zákona zasílat komukoliv prohlášení o softwarové čistotě;
c)    za nesplnění výzvy BSA nehrozí žádnému subjektu žádné sankce;

Nicméně prvně uvedená výzva BSA obsahuje jednu zásadní informaci, a to o tom, že BSA obdržela informaci, že v dané firmě může docházet k užívání nelegálního softwaru. Tato informace již vzbuzuje (a to oprávněně) podezření firmy na to, že konkurence nebo zaměstnanec (resp. bývalý zaměstnanec) udal danou firmou ať už oprávněně nebo z pomstychtivosti. Je pravděpodobné, že takové podezření na konkurenci či zaměstnance může spustit vlnu udání na konkurenci či sankcí ze strany dané firmy vůči zaměstnancům.

Pokud tato informace BSA není podložena konkrétním doložitelným udáním, pak se domnívám, že se může již jednat o protiprávní jednání. V podstatě BSA říká, že má informaci, že může být páchán trestný čin ze strany statutárního orgánu firmy nebo odpovědných zaměstnanců. Je zřejmé, že BSA vyvolává takto obavu dané firmy z takového jednání a snaží se z této obavy těžit. Současně jsme zaznamenali od několika klientů dotazy ve smyslu, zda dojde k tomu, že BSA při nesplnění jejich výzvy, podá na danou firmu trestní oznámení. Pokud by však BSA trestní oznámení podalo, pak by tak mohlo učinit pouze na základě nezvratných důkazů o tom, že v dané firmě k užívání nelegálního softwaru dochází. Stejně tak Policie ČR by měla velmi uváženě vyhodnocovat důkazy o nelegálním užívání softwaru než bezhlavě zabavovat počítače a na několik týdnů takto firmu paralyzovat. V opačném případě by se tak mohla BSA vystavit sama nebezpečí trestního stíháíní pro křivé obvinění.

Jak prokázat legálnost softwaru?

K prokázání legálnosti softwaru slouží několik důkazů, které lze doporučit každé firmě, aby měla po celou dobu užívání softwaru k dispozici:

  • Originální instalační DVD či jiný nosič, na němž je program umístěn
  • Licenční smlouvu (EULA – End User Licence Agreement)
  • Doklad o zakoupení (faktura či jiný doklad) se specifikací softwaru
  • Certifikát pravosti (COA štítek)
  • jinou smlouvu prokazující legální nabytí softwaru

Při absenci všech uvedených důkazů vznik stav důkazní nouze a prokázat legálnost nabytí softwaru může být problematické. Větší IT firmy již dnes nabízejí uživatelům možnost ověření legálnosti softwaru prostřednictvím internetových stránek.
Co se týká odpovědnosti za nelegální software, pak odkazuji na článek „Softwarové pirátství ve firmě“.

Závěr
Závěrem lze doporučit, aby v prvé řadě firma měla veškerý software legální, jinak se může konkrétní osoba dopustit trestné činnosti a firma může být postižena v autorskoprávní rovině nárokem na úhradu dvojnásobku licenčního poplatku. Stejně tak doporučujeme archivovat shora uvedené důkazy legálnosti softwaru, provádět pravidelné softwarové audity a zejména pak přijmout vnitřní právní úpravu stavu softwarové legálnosti, která bude zcela jasně stanovit povinnost zaměstnanců tento stav udržovat.

Autor: JUDr. Lukáš Jansa, email: jansa@lawyer.cz
Autor působí jako advokát v advokátní kanceláři Jansa, Mokrý, Otevřel & partneři v.o.s., kde se zabývá zejména obchodním právem, právem informačních technologií, problematikou pracovněprávních vztahů v oblasti IT a internetovým právem. Autor publikuje z oblasti IT a přednáší IT firmám z oblasti práva informačních technologií.