Advokátní kancelář Jansa, Mokrý, Otevřel & partneři - specialisté na problematiku IT práva

USCHOVY.cz - úschova zdrojových kódů nebo-li escrow

Autor: JUDr. Lukáš Jansa | Vloženo: 30. 5. 2008 13:32 | Přečteno: 8640X

Ve Spojených státech má 80% společností z tzv. TOP1000, alespoň jednu úschovu zdrojových kódů (source code escrow) svého klíčového softwaru. U nás je využití této služby prakticky nulové, přestože její smysl je určitě obrovský. Naše advokátní kancelář Jansa, Mokrý, Otevřel & partneři v.o.s., která se specializuje na oblast informačních technologií, proto vytvořila pro účely escrow projekt USCHOVY.cz.
V praxi se úschovami zabývají u nás ze zákona notáři nebo advokátní kanceláře. Nicméně jejich neznalost dané oblasti informačních technologií a složitost celého procesu úschovy zdrojových kódů je základním problémem absence této služby u nás. Vzhledem k naší praxi v oblasti práva IT a každodenní zkušenosti se softwarovým právem jsme se rozhodli tuto službu poskytovat jak dodavatelům SW, tak uživatelům SW.
 
Klíčovou je pro escrow smlouva o úschově zdrojových kódů (tzv. source code escrow agreement), která nastoluje oboustranně výhodnou faktickou úpravu vztahů mezi nabyvatelem licence (uživatelem SW, zákazníkem) a jejím poskytovatelem (výrobcem či dodavatelem SW). Poskytovatel licence souhlasí s umístěním zdrojového kódu do úschovy ke třetí osobě – tj. naší advokátní kanceláři. My následně jako tzv. escrow agent vydáme zdrojové kódy uživateli SW pouze za podmínek, které si poskytovatel a nabyvatel specifikovali ve smlouvě o úschově.
 
Uschovatel, kterému smluvní strany zdrojové kódy svěřují by měla být nezávislá od těchto stran, aby byla zaručena jejich rovnost. Dále musí být důvěryhodná, jelikož bude uschovávat předmět nemalé hodnoty a v neposlední řádě se musí jednat o osobu odborně způsobilou, aby mohla například posoudit, zda se naplnily okolnosti, za kterých je povinna vydat předmět úschovy oprávněné straně.
 
Účel úschovy
Úschovou zdrojových kódů jsou chráněny oprávněné zájmy vývojáře a dodavatele SW, který nemá zájem na zveřejnění svého obchodního tajemství vůči uživateli SW. Zabrání se tím tak zneužití, které může kupříkladu spočívat v modifikaci zdrojového kódu a tím vytvoření konkurenčního produktu, to vše bez nutnosti investic do jeho vývoje.
 
Na druhé straně je prostřednictvím escrow zaručena ochrana investice uživatele SW tak, že v případě jakýchkoliv problémů na straně dodavatelské IT firmy budou uživateli SW odevzdány zdrojové kódy a nebude tím ohrožen chod, v krajním případě jeho existence. Úschova může rovněž sloužit jako záruka toho, že IT firma bude řádně vykonávat správu softwaru (update, upgrade atp.) ve prospěch uživatele. Odmítne-li IT firma odstranit podstatné vady, bude umožněno uživateli vydání zdrojového kódu za účelem odstranění vad jinou osobou či vlastními silami.
 
 
Předmět escrow – zdrojové kódy SW
Předmětem úschovy jsou zdrojové kódy, předávané uschovateli nejčastěji na hmotném nosiči (CD, DVD aj.). Rozsah služeb této úschovy může mít různou podobu, vždy bude záležet na konkrétním ujednání smluvních stran. Úschova tak může být do značné části limitována tím, že uschovatel bude toliko povinen ověřit, že ukládané zdrojové kódy lze z nosiče přečíst. Jiná ujednání mohou být naopak velmi komplexní spočívající v kompletní zkušební implementaci ukládaného zdrojového kódu softwaru a tak ověření toho, že binární verze odpovídá smluveným rysům softwaru, nejsou v ní přítomny viry či není jinak poškozená. Jindy připadá v úvahu písemné čestné prohlášení smluvních stran o tom, že uschovávaný zdrojový kód přesně odpovídá licencovanému softwaru, jinak řečeno, že jeho identickým výstupem je strojový kód, který má k dispozici nabyvatel. Myslitelný je i případ, kdy nezávislá osoba (znalec z oboru kybernetiky) ověří identitu uschovaného a licencovaného produktu, či jeho funkce. Způsob ověření předmětu úschovy plně závisí na dohodě smluvních stran, doporučuje se však verifikaci nepodceňovat, aby se teprve dodatečně nezjistil nesoulad zdrojových kódů uschovaného a licencovaného softwaru. Proto naše advokátní kancelář spolupracuje s jedním z předních soudních znalců z oboru kybernetiky.
 
Podmínky escrow
Uschovateli zdrojového kódu je zapovězeno zveřejnit jej, předat komukoliv či navrátit poskytovateli softwaru až to až do doby, kdy nastanou rozhodné skutečnosti smluvené ve smlouvě o úschově. K úspěšnému nabytí zdrojového kódu z úschovy musí uživatel softwaru nás upozornit (a zároveň poskytovatele SW) na to, že tyto skutečnosti nastaly. Touto skutečností, jak již bylo řečeno, může být například úpadek či odmítání správy softwaru ze strany poskytovatele. V takovém případě má však dodavatel softwaru právo podat námitky. Dojde-li k těmto námitkám, jsme povinni pozdržet vydání zdrojových kódů až do doby, než jsou tyto námitky, někdy i soudně či arbitráží, vyřešeny. Tomuto se však lze vyhnout při pečlivé a odborné přípravě smlouvy o úschově.
Aby se zabránilo možnému zneužití zdrojového kódů poté, co jsou uživateli softwaru vydány, jsou často již ve smlouvě o úschově zaimplementována ustanovení podrobně pojednávající o možnostech nakládání se zdrojovými kódy. Jde například o výslovný zákaz šíření zdrojového kódu třetím stranám, případně jeho modifikace a na druhé straně možnost jeho využití pouze pro účely za jakými byl software zakoupen, tedy jeho správu, upgrady, updaty atp.
 
Samotná úschova však nezaručuje bezproblémovou ochranu a je tak nutné dbát na odbornou přípravu veškerých náležitostí. To představuje vytvoření precizní a odborné smlouvy o úschově s detailní specifikací zejména toho, za jakých podmínek lze zdrojové kódy z úschovy vydat.
 
Uschovatel by tak měl být odborně vybaven a navíc dostatečně důvěryhodný pro obě strany, které mají zájem na bezproblémové zdrojových kódů.
 
JUDr. Jansa Lukáš a Mgr. Martin Sýkora
Autoři působí v advokátní kanceláři Jansa, Mokrý, Otevřel & partneři v.o.s., kde se stali garanty nového projektu USCHOVY.cz. Vedle toho se oba zabývají zejména obchodním právem a právem informačních technologií.