Advokátní kancelář Jansa, Mokrý, Otevřel & partneři - specialisté na problematiku IT práva

Elektronický platební rozkaz - nový způsob vymáhání pohledávek

Autor: Mgr. Adam Liberda | Vloženo: 11. 12. 2008 15:18 | Přečteno: 40562X

Jako nový institut v rámci vymáhání pohledávek soudní cestou byl s účinností od 1. 7. 2008 do českého právního řádu zaveden elektronický platební rozkaz. Důvodem jeho zřízení byl zejména nárůst počtu návrhů na vydání platebního rozkazu, odlehčení administrativy soudů a urychlení vydávání rozhodnutí. Jaké jsou výhody tohoto nového prostředku a v čem spočívá objasňuje následující článek.

Co to je elektronický platební rozkaz?

Užití elektronického platebního rozkazu (dále jen „EPR“) je vhodné zejména u nesporných peněžitých pohledávek, kdy se žalobce nedomáhá u soudu rozhodnutí sporu o existenci pohledávky a její výše, které jsou nesporné, ale vydání exekučního titulu. Výše žalobního nároku na peněžité plnění je limitována částkou 1 mil. Kč. Při použití EPR musí žalobce znát pobyt, resp. sídlo žalovaného. EPR nelze doručovat do zahraničí. Podání návrhu na vydání EPR probíhá cestou vyplnění elektronického formuláře opatřeného zaručeným elektronickým podpisem žalobce, resp. jeho právního zástupce a jeho odeslání elektronickou cestou příslušnému soudu. Přílohy a důkazy se k návrhu připojují rovněž v elektronické podobě (podporovány jsou formáty: pdf, rtf, xls, doc, txt). Automatický systém soudu vyhotoví a zašle žalobci potvrzení o přijetí jeho podání. Zjistí-li systém problém (např. vir, zašifrovaný či kódovaný e-mail) podání nezpracuje a zašle o tom sdělení žalobci.

 

Výhody ERP

Kromě dálkového přístupu je atraktivita EPR pro žalobce podpořena také výší soudního poplatku, který je oproti běžnému návrhu stanoven v poloviční výši, tj. 2% z žalované částky, resp. nejméně 300,- Kč. Elektronizace řízení o vydání EPR spočívá jednak v podání návrhu a jednak v průběhu jeho zpracování. Elektronický systém soudu sice automaticky zpracuje návrh a vygeneruje EPR, avšak soud, resp. vyšší soudní úředník jej musí přezkoumat a podpisem stvrdit, že byly splněny veškeré zákonné podmínky pro vydání EPR. Doručování EPR žalovanému pak probíhá stejnou cestou, jako u běžného platebního rozkazu, když EPR je žalovanému doručován v listinné, nikoli elektronické podobě a musí mu být doručen do vlastních rukou. Žalobce však v rámci návrhu může požádat o doručování prostřednictvím elektronické datové sítě.

Stejně jako v případě platebního rozkazu může žalovaný do 15 dnů ode dne doručení EPR podat k soudu odpor, kterým se EPR ruší a soud ve věci nařídí jednání. V případě, že žalovaný odpor nepodá, nabývá EPR právní moci a má účinky pravomocného rozsudku.

 

Závěr

Zavedení EPR nabízí věřitelům majícím peněžité pohledávky po splatnosti, které v době svého vzniku nebyly dostatečně zajištěny nebo věřitelům, kteří ve smlouvách, dodacích listech apod. neužívají rozhodčích doložek, novou, rychlejší alternativu pro vymáhání pohledávek. Věřitel, který neužívá elektronického podpisu nebo pro kterého je vůbec elektronická forma komunikace s úřady novinkou, má možnost obrátit se na specializovanou advokátní kancelář, která návrh zpracuje, elektronickou komunikaci se soudy obstará za něj a návrh opatří svým elektronickým podpisem.

 

 

Autor: Mgr. Adam Liberda

Autor působí jako advokát v advokátní kanceláři Jansa, Mokrý, Otevřel & partneři v.o.s., kde se zabývá zejména občanským, obchodním a autorským právem.